شرکت محیط آرا از پیشگامان ارتقای گواهینامه‏ بین‌المللی استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ به ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ و همچنین ۱۴۰۰۱:۲۰۰۸ به ۱۴۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ می‌باشد. محیط آرا همچنین دارای ۱۰ گواهینامه استاندارد بین المللی دیگر در زمینه‌های متعدد مدیریتی و کیفیتی از ایران و اروپا است. ISO9001-2015

مبلمان اداری محیط آرا|پارتیشن اداری,میز مدیریت,کنفرانس,فایلینگ

   
msg