میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 9364

میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 9364
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1250~1750)C x 1416W x 1050P x 750H x (2~6)U mm
کاربرد:  مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول C W P H U
فایل متصل یک کشو با طول 370 11,768,236 9364N-0001 1250C 1416W 1050P 750H 2U
فایل متصل دو کشو با طول 370 12,977,525 9364N-0002 1250C 1416W 1050P 750H 2U
فایل متصل سه کشو با طول 370 14,223,332 9364N-0003 1250C 1416W 1050P 750H 2U
فایل متصل یک کشو با طول 370 25,072,596 9364N-0004 1250C 1416W 1050P 750H 4U
فایل متصل دو کشو با طول 370 27,491,173 9364N-0005 1250C 1416W 1050P 750H 4U
فایل متصل سه کشو با طول 370 29,992,964 9364N-0006 1250C 1416W 1050P 750H 4U
فایل متصل یک کشو با طول 370 38,376,955 9364N-0007 1250C 1416W 1050P 750H 6U
فایل متصل دو کشو با طول 370 42,004,821 9364N-0008 1250C 1416W 1050P 750H 6U
فایل متصل سه کشو با طول 370 45,762,596 9364N-0009 1250C 1416W 1050P 750H 6U
فایل متصل یک کشو با طول 370 12,365,215 9364N-0010 1500C 1416W 1050P 750H 2U
فایل متصل یک کشو با طول 496 12,461,779 9364N-0011 1500C 1416W 1050P 750H 2U
فایل متصل دو کشو با طول 370 13,582,515 9364N-0012 1500C 1416W 1050P 750H 2U
فایل متصل دو کشو با طول 496 13,782,959 9364N-0013 1500C 1416W 1050P 750H 2U
فایل متصل سه کشو با طول 370 14,742,347 9364N-0014 1500C 1416W 1050P 750H 2U
فایل متصل سه کشو با طول 496 15,153,559 9364N-0015 1500C 1416W 1050P 750H 2U
فایل متصل یک کشو با طول 370 26,276,730 9364N-0016 1500C 1416W 1050P 750H 4U
فایل متصل یک کشو با طول 496 26,469,858 9364N-0017 1500C 1416W 1050P 750H 4U
فایل متصل دو کشو با طول 370 28,711,330 9364N-0018 1500C 1416W 1050P 750H 4U
فایل متصل دو کشو با طول 496 29,112,218 9364N-0019 1500C 1416W 1050P 750H 4U
فایل متصل سه کشو با طول 370 31,030,994 9364N-0020 1500C 1416W 1050P 750H 4U
فایل متصل سه کشو با طول 496 31,853,418 9364N-0021 1500C 1416W 1050P 750H 4U
فایل متصل یک کشو با طول 370 40,188,245 9364N-0022 1500C 1416W 1050P 750H 6U
فایل متصل یک کشو با طول 496 40,477,937 9364N-0023 1500C 1416W 1050P 750H 6U
فایل متصل دو کشو با طول 370 43,840,145 9364N-0024 1500C 1416W 1050P 750H 6U
فایل متصل دو کشو با طول 496 44,441,477 9364N-0025 1500C 1416W 1050P 750H 6U
فایل متصل سه کشو با طول 370 47,319,641 9364N-0026 1500C 1416W 1050P 750H 6U
فایل متصل سه کشو با طول 496 48,553,277 9364N-0027 1500C 1416W 1050P 750H 6U
فایل متصل یک کشو با طول 370 12,934,658 9364N-0028 1750C 1416W 1050P 750H 2U
فایل متصل یک کشو با طول 496 13,031,222 9364N-0029 1750C 1416W 1050P 750H 2U
فایل متصل دو کشو با طول 370 14,151,958 9364N-0030 1750C 1416W 1050P 750H 2U
فایل متصل دو کشو با طول 496 14,352,402 9364N-0031 1750C 1416W 1050P 750H 2U
فایل متصل سه کشو با طول 370 15,311,790 9364N-0032 1750C 1416W 1050P 750H 2U
فایل متصل سه کشو با طول 496 15,723,002 9364N-0033 1750C 1416W 1050P 750H 2U
فایل متصل یک کشو با طول 370 27,415,616 9364N-0034 1750C 1416W 1050P 750H 4U
فایل متصل یک کشو با طول 496 27,608,744 9364N-0035 1750C 1416W 1050P 750H 4U
فایل متصل دو کشو با طول 370 29,850,216 9364N-0036 1750C 1416W 1050P 750H 4U
فایل متصل دو کشو با طول 496 30,251,104 9364N-0037 1750C 1416W 1050P 750H 4U
فایل متصل سه کشو با طول 370 32,169,880 9364N-0038 1750C 1416W 1050P 750H 4U
فایل متصل سه کشو با طول 496 32,992,304 9364N-0039 1750C 1416W 1050P 750H 4U
فایل متصل یک کشو با طول 370 41,896,574 9364N-0040 1750C 1416W 1050P 750H 6U
فایل متصل یک کشو با طول 496 42,186,266 9364N-0041 1750C 1416W 1050P 750H 6U
فایل متصل دو کشو با طول 370 45,548,474 9364N-0042 1750C 1416W 1050P 750H 6U
فایل متصل دو کشو با طول 496 46,149,806 9364N-0043 1750C 1416W 1050P 750H 6U
فایل متصل سه کشو با طول 370 49,027,970 9364N-0044 1750C 1416W 1050P 750H 6U
فایل متصل سه کشو با طول 496 50,261,606 9364N-0045 1750C 1416W 1050P 750H 6U

محصولات هم‌خانواده

آخرین بروزرسانی:  پنجشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۶
Loading...