میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 9364

میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 9364
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1250~1750)C x 1416W x 1050P x 750H x (2~6)U mm
کاربرد:  مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول C W P H U F
فایل متصل یک کشو با طول 370 11,492,447 9364N-0001 1250C 1416W 1050P 750H 2U 1L370F
فایل متصل دو کشو با طول 370 13,552,741 9364N-0002 1250C 1416W 1050P 750H 2U 2L370F
فایل متصل سه کشو با طول 370 14,998,715 9364N-0003 1250C 1416W 1050P 750H 2U 3L370F
فایل متصل یک کشو با طول 370 23,437,577 9364N-0004 1250C 1416W 1050P 750H 4U 1L370F
فایل متصل دو کشو با طول 370 27,555,889 9364N-0005 1250C 1416W 1050P 750H 4U 2L370F
فایل متصل سه کشو با طول 370 30,450,657 9364N-0006 1250C 1416W 1050P 750H 4U 3L370F
فایل متصل یک کشو با طول 370 35,387,229 9364N-0007 1250C 1416W 1050P 750H 6U 1L370F
فایل متصل دو کشو با طول 370 41,566,958 9364N-0008 1250C 1416W 1050P 750H 6U 2L370F
فایل متصل سه کشو با طول 370 45,903,750 9364N-0009 1250C 1416W 1050P 750H 6U 3L370F
فایل متصل یک کشو با طول 370 12,323,181 9364N-0010 1500C 1416W 1050P 750H 2U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 13,047,087 9364N-0011 1500C 1416W 1050P 750H 2U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 14,383,477 9364N-0012 1500C 1416W 1050P 750H 2U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 14,742,913 9364N-0013 1500C 1416W 1050P 750H 2U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 15,829,449 9364N-0014 1500C 1416W 1050P 750H 2U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 16,323,640 9364N-0015 1500C 1416W 1050P 750H 2U 3L496F
فایل متصل یک کشو با طول 370 25,100,209 9364N-0016 1500C 1416W 1050P 750H 4U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 26,548,019 9364N-0017 1500C 1416W 1050P 750H 4U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 29,218,521 9364N-0018 1500C 1416W 1050P 750H 4U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 29,937,399 9364N-0019 1500C 1416W 1050P 750H 4U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 32,113,289 9364N-0020 1500C 1416W 1050P 750H 4U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 33,101,114 9364N-0021 1500C 1416W 1050P 750H 4U 3L496F
فایل متصل یک کشو با طول 370 37,880,624 9364N-0022 1500C 1416W 1050P 750H 6U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 40,052,332 9364N-0023 1500C 1416W 1050P 750H 6U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 44,060,353 9364N-0024 1500C 1416W 1050P 750H 6U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 45,138,670 9364N-0025 1500C 1416W 1050P 750H 6U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 48,397,145 9364N-0026 1500C 1416W 1050P 750H 6U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 49,879,157 9364N-0027 1500C 1416W 1050P 750H 6U 3L496F
فایل متصل یک کشو با طول 370 13,126,934 9364N-0028 1750C 1416W 1050P 750H 2U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 13,850,839 9364N-0029 1750C 1416W 1050P 750H 2U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 15,187,229 9364N-0030 1750C 1416W 1050P 750H 2U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 15,546,667 9364N-0031 1750C 1416W 1050P 750H 2U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 16,633,202 9364N-0032 1750C 1416W 1050P 750H 2U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 17,127,393 9364N-0033 1750C 1416W 1050P 750H 2U 3L496F
فایل متصل یک کشو با طول 370 26,709,343 9364N-0034 1750C 1416W 1050P 750H 4U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 28,157,148 9364N-0035 1750C 1416W 1050P 750H 4U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 30,827,651 9364N-0036 1750C 1416W 1050P 750H 4U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 31,546,535 9364N-0037 1750C 1416W 1050P 750H 4U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 33,722,424 9364N-0038 1750C 1416W 1050P 750H 4U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 34,710,247 9364N-0039 1750C 1416W 1050P 750H 4U 3L496F
فایل متصل یک کشو با طول 370 40,294,273 9364N-0040 1750C 1416W 1050P 750H 6U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 42,465,983 9364N-0041 1750C 1416W 1050P 750H 6U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 46,474,000 9364N-0042 1750C 1416W 1050P 750H 6U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 47,552,320 9364N-0043 1750C 1416W 1050P 750H 6U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 50,810,792 9364N-0044 1750C 1416W 1050P 750H 6U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 52,292,808 9364N-0045 1750C 1416W 1050P 750H 6U 3L496F
آخرین بروزرسانی:  چهارشنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۷
Loading...