میز سایتی یک طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 9262

میز سایتی یک طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 9262
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1250~1750)C x 716W x 1050P x 750H x (2~4)U mm
کاربرد:  مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول C W P H U F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9262N-01 1250C 716W 1050P 750H 2U 1L370F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9262N-02 1250C 716W 1050P 750H 2U 2L370F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9262N-03 1250C 716W 1050P 750H 2U 3L370F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9262N-04 1250C 716W 1050P 750H 3U 1L370F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9262N-05 1250C 716W 1050P 750H 3U 2L370F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9262N-06 1250C 716W 1050P 750H 3U 3L370F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9262N-07 1250C 716W 1050P 750H 4U 1L370F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9262N-08 1250C 716W 1050P 750H 4U 2L370F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9262N-09 1250C 716W 1050P 750H 4U 3L370F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9262N-10 1500C 716W 1050P 750H 2U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9262N-11 1500C 716W 1050P 750H 2U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9262N-12 1500C 716W 1050P 750H 2U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9262N-13 1500C 716W 1050P 750H 2U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9262N-14 1500C 716W 1050P 750H 2U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9262N-15 1500C 716W 1050P 750H 2U 3L496F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9262N-16 1500C 716W 1050P 750H 3U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9262N-17 1500C 716W 1050P 750H 3U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9262N-18 1500C 716W 1050P 750H 3U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9262N-19 1500C 716W 1050P 750H 3U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9262N-20 1500C 716W 1050P 750H 3U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9262N-21 1500C 716W 1050P 750H 3U 3L496F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9262N-22 1500C 716W 1050P 750H 4U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9262N-23 1500C 716W 1050P 750H 4U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9262N-24 1500C 716W 1050P 750H 4U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9262N-25 1500C 716W 1050P 750H 4U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9262N-26 1500C 716W 1050P 750H 4U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9262N-27 1500C 716W 1050P 750H 4U 3L496F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9262N-28 1750C 716W 1050P 750H 2U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9262N-29 1750C 716W 1050P 750H 2U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9262N-30 1750C 716W 1050P 750H 2U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9262N-31 1750C 716W 1050P 750H 2U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9262N-32 1750C 716W 1050P 750H 2U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9262N-33 1750C 716W 1050P 750H 2U 3L496F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9262N-34 1750C 716W 1050P 750H 3U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9262N-35 1750C 716W 1050P 750H 3U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9262N-36 1750C 716W 1050P 750H 3U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9262N-37 1750C 716W 1050P 750H 3U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9262N-38 1750C 716W 1050P 750H 3U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9262N-39 1750C 716W 1050P 750H 3U 3L496F
فایل متصل یک کشو با طول 370 0 9262N-40 1750C 716W 1050P 750H 4U 1L370F
فایل متصل یک کشو با طول 496 0 9262N-41 1750C 716W 1050P 750H 4U 1L496F
فایل متصل دو کشو با طول 370 0 9262N-42 1750C 716W 1050P 750H 4U 2L370F
فایل متصل دو کشو با طول 496 0 9262N-43 1750C 716W 1050P 750H 4U 2L496F
فایل متصل سه کشو با طول 370 0 9262N-44 1750C 716W 1050P 750H 4U 3L370F
فایل متصل سه کشو با طول 496 0 9262N-45 1750C 716W 1050P 750H 4U 3L496F
آخرین بروزرسانی:  سه‌شنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۹
Loading...