میز سایتی یک طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 9362

میز سایتی یک طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 9362
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1250~1750)C x 716W x 1050P x 750H x (2~4)U mm
کاربرد:  مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول C W P H U
فایل متصل یک کشو با طول 370 12,293,021 9362N-0001 1250C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل دو کشو با طول 370 14,353,315 9362N-0002 1250C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل سه کشو با طول 370 15,799,288 9362N-0003 1250C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل یک کشو با طول 370 18,553,584 9362N-0004 1250C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل دو کشو با طول 370 21,642,416 9362N-0005 1250C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل سه کشو با طول 370 23,812,763 9362N-0006 1250C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل یک کشو با طول 370 24,815,289 9362N-0007 1250C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل دو کشو با طول 370 28,933,036 9362N-0008 1250C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل سه کشو با طول 370 31,827,807 9362N-0009 1250C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل یک کشو با طول 370 13,209,029 9362N-0010 1500C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل یک کشو با طول 496 13,932,934 9362N-0011 1500C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل دو کشو با طول 370 15,269,322 9362N-0012 1500C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل دو کشو با طول 496 15,628,761 9362N-0013 1500C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل سه کشو با طول 370 16,715,297 9362N-0014 1500C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل سه کشو با طول 496 17,209,489 9362N-0015 1500C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل یک کشو با طول 370 19,927,331 9362N-0016 1500C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل یک کشو با طول 496 21,014,107 9362N-0017 1500C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل دو کشو با طول 370 23,016,164 9362N-0018 1500C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل دو کشو با طول 496 23,557,183 9362N-0019 1500C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل سه کشو با طول 370 25,186,509 9362N-0020 1500C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل سه کشو با طول 496 25,927,523 9362N-0021 1500C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل یک کشو با طول 370 26,647,337 9362N-0022 1500C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل یک کشو با طول 496 28,096,070 9362N-0023 1500C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل دو کشو با طول 370 30,765,083 9362N-0024 1500C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل دو کشو با طول 496 31,483,965 9362N-0025 1500C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل سه کشو با طول 370 33,659,854 9362N-0026 1500C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل سه کشو با طول 496 34,647,677 9362N-0027 1500C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل یک کشو با طول 370 14,097,901 9362N-0028 1750C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل یک کشو با طول 496 14,821,804 9362N-0029 1750C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل دو کشو با طول 370 16,158,195 9362N-0030 1750C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل دو کشو با طول 496 16,517,635 9362N-0031 1750C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل سه کشو با طول 370 17,604,167 9362N-0032 1750C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل سه کشو با طول 496 18,098,358 9362N-0033 1750C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل یک کشو با طول 370 21,262,136 9362N-0034 1750C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل یک کشو با طول 496 22,348,911 9362N-0035 1750C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل دو کشو با طول 370 24,350,964 9362N-0036 1750C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل دو کشو با طول 496 24,891,986 9362N-0037 1750C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل سه کشو با طول 370 26,521,313 9362N-0038 1750C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل سه کشو با طول 496 27,262,327 9362N-0039 1750C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل یک کشو با طول 370 28,426,726 9362N-0040 1750C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل یک کشو با طول 496 29,875,457 9362N-0041 1750C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل دو کشو با طول 370 32,544,473 9362N-0042 1750C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل دو کشو با طول 496 33,263,352 9362N-0043 1750C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل سه کشو با طول 370 35,439,244 9362N-0044 1750C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل سه کشو با طول 496 36,427,067 9362N-0045 1750C 716W 1050P 750H 4U
آخرین بروزرسانی:  دوشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۶
Loading...